Thông báo số 159/TB-SGD&ĐT ngày 22/9/2020 về việc đính chính nội dung tại Kế hoạch số 1832/KH-SGD&ĐT ngày 14/9/2020 tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021