Thông báo số 185/TB-SGD&ĐT ngày 18/10/2020 của Sở GD&ĐT Nghệ An