Thông báo Chương trình công tác tháng 12, năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo