MỘT SỐ BIỆN PHÁP KẾT THÚC BÀI HỌC THEO HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT