Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

1. Sứ mệnh: Nơi tạo nền vững chắc cho tương lai tuổi trẻ

2. Tầm nhìn: Là trường học có chất lượng giáo dục tốt, là môi trường thuận lợi để mỗi người phát huy tối đa năng lực của bản thân, định hướng nghề nghiệp tốt nhằm đạt đến mục tiêu chung của giáo dục nước nhà.

Sự Kiện
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © Tiêu đề website